Informationstext Folkspels personuppgiftshantering

När du deltar i något av de lotterier som Folkrörelsernas Samarbetsorgan för Lotterifrågor, org.nr. 802405-2063, (”Folkspel”) anordnar - t.ex. Bingolotto, Sverigelotten, Bingolottos Julkalender eller onlinespel - kommer vi att behöva behandla dina personuppgifter. Syftet med den här informationstexten (”Informationstexten”) är att du ska förstå vilka uppgifter vi behandlar, hur vi behandlar dem och vilka rättigheter du har i samband med vår behandling av dina personuppgifter.

Folkspel (”vi”, ”oss” och ”vår”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss och som vi kan komma att hämta in från tredje part. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive Dataskyddsförordningen och arbetar aktivt med att skydda dina personuppgifter genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

1. Vår behandling av dina personuppgifter

1.1 Vilka personuppgifter behandlar vi om dig

  • Namn, och kontaktuppgifter, såsom folkbokföringsadress, e-postadress och telefonnummer,
  • kundnummer, personnummer, uppgift om förmyndarskap,
  • betalnings- och kravinformation, såsom kontouppgifter, bank- och kreditkortsinformation (fyra sista siffrorna i kortnummer samt utställande bank), fakturaadress, information om autogiro, uppgifter om dina betalningar, historiska fakturor/transaktionshistorik och annan information om dina köp,
  • uppgift om köpta respektive inlösta lottsedlar (inkl. serie- och lottnummer/kontrollkod/webbkod)
  • ärendeinformation (kundtjänst), information om eventuell uppsägning, avslutande/spärr av användarkonto,
  • IP-nummer, användarnamn, lösenord, kund-ID, transaktionshistorik, användarkontohistorik, saldo, beloppsspärr m.m., dvs. samtliga till ditt användarkonto hörande och registrerade uppgifter,
  • kopia av id-handling (endast vid Sverigelottens Högvinstspel).

I de fall vi inte får ovan nämnda personuppgifter direkt från dig får vi tillgång till dem från kreditupplysningsföretag såsom till exempel Decidas Info AB.

Vi kan också komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller uppgifter om dig som tredje part och vi kan därför även komma att behandla sådana personuppgifter om dig. Om så krävs kommer vi att informera dig om sådan behandling.

1.2 Varför och enligt vilken laglig grund behandlar vi dina personuppgifter

För att tillhandahålla och administrera prenumeration av Bingolotter och skraplotter

Vi behandlar namn, personnummer, folkbokföringsadress, fakturaadress, telefonnummer, uppgift om förmyndarskap, uppgift om köpta lottsedlar (inkl. serie- och lottnummer/kontrollkod), betalnings- och kravinformation, bank- och kreditkortsinformation (fyra sista siffrorna i kortnummer samt utställande bank), information om autogiro, historiska fakturor/transaktionshistorik, ärendeinformation (kundtjänst) och information om eventuell uppsägning. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig och för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter finns det risk att vi inte kommer att kunna ingå ett prenumerationsavtal med dig eller fullgöra våra förpliktelser i avtalet eller i lag, föreskrift och/eller tillstånd.

För att genomföra dragning av vinnare i Bingolotto (TV) samt möjliggöra en säker identifiering av dig och din vinstlott

Vi behandlar namn, telefonnummer, uppgift om vilken ort du är bosatt i samt din Bingolotts serie- och lottnummer i syfte att genomföra vinstdragning inom ramen för TV-sändningen av Bingolotto samt möjliggöra en säker identifiering av dig och din vinstlott. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig och för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Om du inte lämnar nämnda personuppgifter kommer du tyvärr inte att kunna medverka i dragningen av vinnare.

För att administrera Bingolotto-vinster

Vi behandlar namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer, e-postadress samt din Bingolotts serie- och lottnummer i syfte att verifiera samt tillhandahålla Bingolotto-vinster. Om din vinst överstiger 50 000 kronor och dessutom utgörs av en kontantvinst behöver vi även behandla dina kontouppgifter. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig och för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Om du inte lämnar nämnda personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att tillhandahålla några vinster till dig.

För att administrera skraplottsvinster

Vi behandlar namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer, e-postadress samt din lottsedels lottnummer i syfte att verifiera samt tillhandahålla skraplottsvinster. Om din vinst överstiger 50 000 kronor behöver vi även dina kontouppgifter och om du ska delta i Sverigelottens Högvinstspel kommer vi dessutom att behandla en kopia av din id-handling. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig, för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser samt att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att säkerställa möjligheten att tillhandahålla högvinsterna i Sverigelottens Högvinstspel. Om du inte lämnar nämnda personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att tillhandahålla några vinster till dig.

För att tillhandahålla och administrera Extrachansen Bingolotto

Vi behandlar namn, personnummer, folkbokföringsadress, samt din Bingolottslotts serie- och lottnummer och kontrollkod i syfte att ge dig möjlighet att delta i Extrachansen Bingolotto. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig och för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Om du inte lämnar nämnda personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att tillhandahålla några vinster till dig.

För att tillhandahålla och administrera Sverigelottens Bonuschans

Vi behandlar namn, personnummer, folkbokföringsadress, e-postadress samt din Sverigelotts webbkod i syfte att ge dig möjlighet att delta i Sverigelottens Bonuschans. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig och för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Om du inte lämnar nämnda personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att tillhandahålla några vinster till dig.

För att tillhandahålla användarkonto samt administrera efterföljande spel och aktiviteter kopplade till ditt användarkonto

Vi behandlar namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer, uppgift om förmyndarskap, användarnamn, lösenord, IP-nummer, kund-ID, bank- och kreditkortsinformation (fyra sista siffrorna i kortnummer samt utställande bank), bankkonto, transaktionshistorik, användarkontohistorik, saldo, beloppsspärr, ärendeinformation (kundtjänst) samt eventuell uppgift om avstängning/spärr m.m, dvs. samtliga till ditt användarkonto hörande och registrerade uppgifter, i syfte att kunna tillhandahålla dig ett användarkonto till www.bingolotto.se, www.sverigelotten.se respektive www.folkspel.se ("Hemsidorna") samt därefter administrera samt säkerställa att efterföljande spel och aktiviteter kopplade till ditt användarkonto sker på ett korrekt och riktigt sätt. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig, att fullgöra våra rättsliga förpliktelser samt att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kontrollera så att det inte förekommer några olagliga aktiviteter, trakasserier, mobbing eller pornografi samt för att kunna undersöka samt agera vid eventuella klagomål och anmälningar. Om du inte lämnar nämnda personuppgifter till oss är det inte säkert att vi kan tillhandahålla dig ett användarkonto alternativt att vi kommer att behöva stänga av befintligt konto.

För att uppfylla gällande lotterilagstiftning och av tillsynsmyndighet utfärdade föreskrifter och tillstånd

Vi kan komma att behandla samtliga i denna Informationstext angivna personuppgifter när så är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt gällande lotterilagstiftning, av tillståndsmyndighet utfärdade föreskrifter och tillstånd samt om det skulle bedömas som nödvändigt utifrån vårt berättigade intresse att kunna bemöta samt besvara eventuella förfrågningar, påståenden eller förelägganden från tillämplig tillsynsmyndighet. Om vi inte ges möjlighet att behandla i denna Informationstext angivna uppgifter kommer vi att riskera våra tillstånd och därmed grunden för vår verksamhet.

För direktmarknadsföringsändamål

Vi behandlar namn, personnummer, folkbokföringsadress, e-postadress, transaktionshistorik samt telefonnummer för att kontakta dig och erbjuda och marknadsföra våra produkter till dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra produkter som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet. Om du har tackat nej till marknadsföring från oss kommer vi så klart inte att kontakta dig för att erbjuda och marknadsföra våra produkter till dig.

För automatiserat beslutsfattande och profilering

För att kunna säkerställa att endast personer som uppfyller i lotterilagstiftningen och i av myndighet meddelade föreskrifter och tillstånd uppställda villkor tillåts medverka i våra lotterier samt för att säkerställa att eventuella begränsningar från dig som kund avseende speltid, insats eller insättning upprätthålls kommer vi på ett automatiskt sätt samla in och analysera ditt personnummer, din folkbokföringsadress, uppgift om eventuellt förmyndarskap, speltid och transaktionshistorik (s.k. profilering) för att därefter genom automatiserat beslutsfattande löpande avgöra om vi kan tillåta dig att delta i något av våra lotterier, innefattande men inte begränsat till om vi kan tillhandahålla/upprätthålla ett avtal om prenumeration eller ett användarkonto till våra Hemsidor till dig. Den lagliga grunden för vår behandling i denna del utgörs av att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå/fullgöra vårt avtal med dig.
Vi kan även komma att på ett automatiskt sätt samla in och analysera dina personuppgifter för att kunna utveckla våra produkter, förbättra vår marknadsföring, vår kunskap om våra kunder samt våra erbjudanden till dig. Sådana uppgifter är namn, folkbokföringsadress, e-postadress, telefonnummer, transaktionshistorik, information om hur du använder våra Hemsidor och vilka lotterier du deltar i (s.k. profilering). Vi ger dig sedan automatiska erbjudanden och bonusar som vi tror att du kommer uppfatta som relevanta baserat på resultatet av vår analys av ditt användarbeteende. I denna del finns för närvarande inget automatiserat beslutsfattande eller profilering som har rättsliga följder för dig eller som på liknande sätt skulle påverka dig i betydande grad. Den lagliga grunden för vår behandling i denna del är vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår affärsverksamhet och att, i högsta möjliga utsträckning och för att inte störa dig i onödan, kunna erbjuda dig produkter som matchar dina önskemål och behov.

För bokföring

Vi behandlar uppgifter om transaktioner mellan oss och dig för bokföringsändamål. Vi kan av den anledningen komma att behandla namn, faktura, folkbokförings-/fakturadress samt transaktionsinformation. Den lagliga grunden för vår behandling i denna del är för att fullgöra den rättsliga förpliktelse som åligger Folkspel att bokföra de transaktioner som sker inom ramen för vår verksamhet.

2. Till vem lämnar vi vidare personuppgifterna och var behandlar vi dem geografiskt

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till samt behandlas av andra. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part när sådan åtgärd krävs för att fullgöra vårt avtal med dig, fullgöra/efterkomma lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för Folkspel berättigat intresse. Som exempel på tredje part som vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till kan nämnas Folkspels dotterbolag, samarbetspartners, försäkringsgivare, juridiska rådgivare, revisorer, verksamhetskonsulter, myndigheter etc. Dessa aktörer är antingen självständigt ansvariga eller med Folkspel gemensamt ansvariga för den behandling som sker av dina personuppgifter.

Vi kan också lämna dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer respektive samarbetspartners som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Informationstext och våra instruktioner.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en omstrukturering, fusion, förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, Folkspels tillgångar.

Folkspel behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, kommer Folkspel att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och att dina uppgifter fortsätter att vara skyddade av de mottagande parterna undanför EU/ESS.

3. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för de olika ändamålen

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan till exempel innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig där och för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Folkspel genomför regelbundna gallringar genom vilka personuppgifter som inte längre är nödvändiga tas bort. En stor del av de personuppgifter vi behandlar om dig behöver vi behandla under minst två år för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lotterilagstiftningen samt av myndighet meddelade föreskrifter och tillstånd. Såvida vi inte har ett pågående kundförhållande så är den yttersta gränsen för hur länge vi sparar uppgifter om dig cirka sju år, vilket motsvarar dokumentationskravet i bokföringslagen.

4. Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt lag. Observera att utövandet av dessa rättigheter är föremål för vissa krav och villkor som närmare anges i lag (Dataskyddsförordningen).

Information, tillgång, rättelse och radering

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter Folkspel registrerat om dig. Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter och du kan också ha rätt att be oss radera de personuppgifter vi har registrerade om dig, begära att behandlingen begränsas eller invända mot behandlingen samt begära att vi ger dig en kopia av dessa personuppgifter.

Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig har vi rätt att vägra att gå din begäran till mötes alternativt ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnaderna din begäran medför. 

Direktmarknadsföring

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring eller profilering för sådana ändamål. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål ber vi dig att meddela oss detta genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter som anges nedan, se punkt 5. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.

Kommunikation

Eventuell begäran skickar du till Folkspels Kundcenterenligt punkten 5 nedan. Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi att du kontaktar oss, så kanske vi kan hjälpa dig med svar och korrigera eventuella missförstånd. Du kan även ge in ett klagaomål till Datainspektionen (byter troligen namn till Dataskyddsmyndigheten under år 2018) som är tillsynsmyndighet.

5. Kontaktuppgifter

Vid frågor om Policyn eller vid frågor angående Dataskyddsförordningen, vänligen kontakta

Folkspels Kundcenter
Telefonnummer: 0771-440 440
E-postadress: kundcenter@folkspel.se

6. Ändring

Vi har rätt att ensidigt ändra denna Informationstext. De eventuella förändringar som vi gör träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att den justerade informationstexten har gjorts tillgänglig för dig på vår hemsida eller via utskick från oss.